พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหารราช เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
บทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระพ่อไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
สมาคมแพทย์คลินิกไทย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
108 วิธีประหยัดพลังงาน
CPR 2006
ร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ท.ท. 2550
โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอบทบาทแพทย์ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
เส้นทางสร้างสุขภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐแพทย์ทหาร โดยสำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการบริหารข้าราชการพลเรือนกลาโหม โดยพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยอัจฉรา ภูริคุปต์
หัวใจแพทย์ทหาร โดย พลตรีสืบพงษ์ สังขะรมย์
ความมหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ข้อปฏิบัติการขอใช้ ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับแพทย์ทหาร โดย พลเอก ประวิชช์ ตันประเสริฐ
สถาบันแพทย์ไทย-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
HAPPY TOILET
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ พ.ศ. 2550

 
พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหารราช เนื่องในมหามงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
บทอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติพระพ่อไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
สมาคมแพทย์คลินิกไทย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
108 วิธีประหยัดพลังงาน
CPR 2006
ร่าง พรบ.ควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์
โครงการแพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เสนอบทบาทแพทย์ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
เส้นทางสร้างสุขภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐแพทย์ทหาร โดยสำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการบริหารข้าราชการพลเรือนกลาโหม โดยพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โดยอัจฉรา ภูริคุปต์
หัวใจแพทย์ทหาร โดย พลตรีสืบพงษ์ สังขะรมย์
ความมหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ข้อปฏิบัติการขอใช้ ตราสัญลักษณ์และการประดับธงกับตราสัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับแพทย์ทหาร โดย พลเอก ประวิชช์ ตันประเสริฐ
สถาบันแพทย์ไทย-อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
HAPPY TOILET
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ พ.ศ. 2550
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.