สำหรับบุคคลทั่วไป
  -ค้นหาสมาชิก
สำหรับสมาชิก
Loading...
USERNAME :

ข้อมูลควรทราบ :

 • สมาชิกสมาคมท่านใดที่ไม่สามารถ login ได้
  กรุณาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สมาคม
  เพื่อประโยชน์ของท่าน
 • สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
  ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลของตัวท่านเอง
  โดยติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญธิป บุณยะยุต
  เพื่อขอรับ Username และ Password ได้ที่
  โทรศัพท์ : ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒ ,
  ๐-๒๓๕๔-๗๖๐๐-๒๘ ต่อ ๙๓๗๙๓
  E-mail : info@amsthai.org
PASSWORD :

 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.