main

ชุดที่ 25 : 2549 - 2550 ชุดที่ 26 : 2551-2553
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 26 ประจำปี 2551 2553
คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 26ประจำปี 2551-2553
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม ตำแหน่ง
ที่ทำงาน
E-mail
1 นายก พลอากาศโท อภิชาติ   โกยสุขโข จก.พอ.บนอ. DR.API.KOY@hotmai.com
2 นายกสำรอง พลตำรวจโทเลี้ยง   หุยประเสริฐ นายแพทย์ใหญ่ LEANGHUIPRASERT
@hotmail.com
3 รองนายก พลโทวิทยา   ช่อวิเชียร จก.พบ.  
4 เลขาธิการ พลตรีกฤษฎา   ดวงอุไร ผอ.สวพท.พบ. krissada@asiaaccess.net.th
5 เหรัญญิก พลโทอิสสระชัย   จุลโมกข์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ issclmoksa@yahoo.com
6 กรรมการวิทยาการ พลโทสืบพงษ์   สังขะรมย์ ข้าราชการบำนาญ suebpong@pmk.ac.th
suebpongster@gmail.com
7 กรรมการวิทยาการ นาวาเอกโสภณ  รัตนสุมาวงศ์   รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝ่ายบริหาร sophon_r@hotmail.com
8 กรรมการวิทยาการ นาวาอากาศเอกมานิตย์   ศัตรูลี้ รอง ผอ.รพ.ภูมิพลฯ satrulee@hotmail.com
9 กรรมการวิทยาการ พันตำรวจโท สุพิไชย   ลิ่มศิวะวงศ์ นายแพทย์ (สบ 3) Supichai88@yahoo.com
10 กรรมการกลางแพทย์ พันตำรวจเอกหญิง
ลัดดาวัลย์   ชัยแสงจันทร์
นายแพทย์ (สบ 5)  
11 กรรมการกลางทันตแพทย์  พลตรีหญิง พันธุ์ทิพย์   รักษาเสรี ทันตแพทย์ช่วยราชการ  
12 กรรมการกลางเภสัชกร นาวาอากาศเอกหญิง ยุพลักษณ์  มีมณี หน.กองเภสัชกรรม  
13 กรรมการกลางพยาบาล นาวาเอกหญิง มะลิวัลย์   ธรรมพิทักษ์ ประจำ พร.ชรก.
รพ.สมเด็นพระปิ่นเกล้า
 
14 กรรมการกลางสัตวแพทย์ พันเอกหญิง ดวงพร   พูลสุขสมบัติ หก.กอ.สวพท. duangporn_p@hotmail.com
15 กรรมการกลางวิทยาศาสตร์ฯ นาวาโท ธีระศักดิ์   พิมพ์สวัสดิ์ หน.แผนกชีวเคมี กองพยาธิวิทยา
รพ.สมเด็นพระปิ่นเกล้า
theerasak.pimsawat
@hotmail.com
16 ปฏิคม นาวาอากาศเอก ธีระภาพ   เสนะวงษ์ รอง ผอ.สวบ therapap@hotmail.com
17 กรรมการกีฬา พลตำรวจตรี เอกพันธ์  ศรีศักดิ์สกุล รอง ผบก.  
18 กรรมการสวัสดิการ พันเอกหญิง สุภัททา  เต็มบุญเกียรติ ประจำ พบ. supatta_47@yahoo.com
19 นายทะเบียน นาวาเอกหญิงพิณทิพย์   พันธ์มีเกียรติ หน.ศูนย์สารสนเทศ
กรมแพทย์ทหารเรือ
pintip_p@nmd.go.th
20 บรรณารักษ์ พลตำรวจตรีเฉลียว  หอมวิเศษ นายแพทย์ สบ.6 chaleoh@truemail.co.th
 
คณะทำงาน สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชุดที่ 26 ประจำปี 2551-2553
No. ตำแหน่ง
ทางสมาคมฯ
ยศ - นาม ตำแหน่ง
ที่ทำงาน
E-mail
21 เลขานุการ นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา   บูรณกาล ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ lita_bura@yahoo.co.th
lita_bura@hotmail.com
22 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอกชะเลง  ฉายวิโรจน์ หน.แผนกฯ clengcvr1@hotmail.com
23 ผู้ช่วยเหรัญญิก พันเอกประเชิญ  หุ่นพยนต์ ประจำ พบ.  
24 ประชาสัมพันธ์ ร้อยตรีหญิงพรรณสิริ   ตันติตระกูล ประจำแผนก ผฝว.กสน.วพม. mm_m79@hotmail.com
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันโทผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา   สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ kijja_suwan@yahoo.co.th
26 เจ้าหน้าที่ นางชวนพิศ   ลิ่วมงคล   chuanpit_liew@hotmail.com
27 เจ้าหน้าที่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญธิป   บุณยะยุต   Tanyatip_Boon@hotmail.com