main
 

้่ืิ้ | บันทึกของบรรณาธิการ (ตอนที่ 1) | บันทึกของบรรณาธิการ (ตอนที่ 2) |
 | สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กว่าจะเป็นวันนี้ |


  Opportunity/Threat
  Strength/Weakness
  Vision
  Mission
  Goal
  กลยุทธ์
  ผลงาน/โครงการ (2547)
 ผลงาน/โครงการ (2548 )

 

1. ส่งเสริมวิทยาการแพทย์ทหารและการแพทย์ทั่วไป
2. ส่งเสริมการวิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์
3. ส่งเสริมสามัคคีธรรม จรรยาแพทย์ และสวัสดิภาพของสมาชิก
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งในและนอกประเทศ