ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29
ชุดที่ 30 - 5 : 2560-2561
ชุดที่ 31 - 1 : ก.พ.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 31 - 2 : ต.ค.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 32 - 1 : ก.พ.63 - ก.พ.64สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The King

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๓๒/๑ (ก.พ.๖๓ – ก.พ.๖๕)

ลำดับ ตำแหน่งทางสมาคมฯ ชื่อ - สกุล
1 นายกสำมาคม พลเอก ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์
2 นายกสำรอง พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา
3 รองนายก พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย
4 เลขาธิการ พลตรี วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์
5 เหรัญญิก พลโท ธารา พูนธารา
6 กรรมการวิทยาการ (พบ.) พันเอก ปุญชทร ทิพยวงษ์
7 กรรมการวิทยาการ (พร.) นาวาเอก วสุธา ข่ายแก้ว
8 กรรมการวิทยาการ (พอ.) นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์
9 กรรมการวิทยาการ (พต.) พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์
10 กรรมการกลาง แพทย์ พันเอก สุธี พานิชกุล
11 กรรมการกลาง ทันตแพทย์ นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ ศิริไล
12 กรรมการกลาง เภสัชกร พันเอก พนมวัน บุญทวี
13 กรรมการกลาง พยาบาล พันตำรวจเอกหญิง สมบูรณ์ สุโฆสิต
14 กรรมการกลาง สัตวแพทย์ นาวาอากาศตรีหญิง ชิดชนก จิระสิงห์
15 กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พันตำรวจเอก วาที อัศวุฒมางกูร
16 ปฏิคม พลตำรวจตรี บุรี รัตนสุวรรณ
17 กรรมการกีฬา พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส
18 สวัสดิการ พันเอก คมกริช วรบุตร
19 นายทะเบียน พันเอก ไพรัช มีลาภ
20 บรรณารักษ์ พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
21 เลขานุการ พันเอก รัฐพร พัฒนรังสรรค์
22 ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก ธิติชัย เกาะสมบัติ
23 ผู้ช่วยเหรัญญิก พันโท ผาลิต เกตุย้อย
24 ประชาสัมพันธ์ พันโทหญิง มนชยา สัตตบุศย์
25 ผู้บริหารเครือข่าย พันเอก กศม ภังคานนท์
26 หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์
 
 
 
 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.