ชุดที่ 3-5 : 2505-2510
ชุดที่ 6-8 : 2511-2516
ชุดที่ 9-11 : 2525-2534
ชุดที่ 12-14 : 2523-2528
ชุดที่ 15-17 : 2529-2534
ชุดที่ 18-20 : 2535-2540
ชุดที่ 21-24 : 2541-2546
ชุดที่ 25 : 2549-2550
ชุดที่ 26 : 2551-2553
ชุดที่ 27 : 2553-2555
ชุดที่ 28
ชุดที่ 28/2
ชุดที่ 29
ชุดที่ 30 - 5 : 2560-2561
ชุดที่ 31 - 1 : ก.พ.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 31 - 2 : ต.ค.61 - ก.พ.63
ชุดที่ 32 - 1 : ก.พ.63 - ก.พ.64
ชุดที่ 33 : ก.พ.65 - ก.พ.67สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
(ในพระบรมราชูปถัมภ์)
The Association of Military Surgeons of Thailand
Under The Royal Patronage of His Majesty The King

คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ชุดที่ ๓๓ (ก.พ.๖๕-ก.พ.๖๗)

* คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

๑. นายกสมาคม พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ

๒. นายกสมาคมสำรอง พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์

๓. รองนายกสมาคม พลตำรวจโท โสภณรัชต์ สิงหาจารุ

๔. เลขาธิการ พลตรี วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์

๕. เหรัญญิก พลตรี ดุสิต สถาวร

๖. กรรมการวิทยาการ (พบ.) พันเอก ปุญชทร ทิพยวงษ์

๗. กรรมการวิทยาการ (พร.) นาวาเอก สุเชษฐ ตรรกธาดา

๘. กรรมการวิทยาการ (พอ.) นาวาอากาศเอก พงศธร คชเสนี

๙. กรรมการวิทยาการ (พต.) พลตำรวจตรี เกษม รัตนสุมาวงศ์

๑๐. กรรมการกลาง แพทย์ นาวาเอกหญิง จริยา สันตติอนันต์

๑๑. กรรมการกลาง ทันตแพทย์ พลตำรวจตรี พิมล บำรุง

๑๒. กรรมการกลาง เภสัชกร นาวาอากาศเอกหญิง ทศา มหาวัฒนะ

๑๓. กรรมการกลาง พยาบาล นาวาเอกหญิง เฉลิมศรี สองห้อง

๑๔. กรรมการกลาง สัตวแพทย์ พันเอก นพดล แสงจันทร์

๑๕. กรรมการกลาง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ พันเอกหญิง ดรุณี อุเทนนาม

๑๖. ปฏิคม พลตำรวจตรี เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์

๑๗. กรรมการกีฬา พลตำรวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส

๑๘. สวัสดิการ พันเอก รชต ลำกูล

๑๙. นายทะเบียน พันเอก เอกลักษณ์ แพ่งกุล

๒๐. บรรณารักษ์ พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์

๒๑. เลขานุการ นาวาตรี นิเวศน์ สุนทรภักดี

๒๒. ผู้ช่วยเลขานุการ พันเอก ธิติชัย เกาะสมบัติ

๒๓. ผู้ช่วยเหรัญญิก พันตรี ภาณุพันธ์ ศรีสุขใส

๒๔. ประชาสัมพันธ์ นาวาเอกหญิง คณาลักษณ์ ดลเสมอ

๒๕. ผู้บริหารเครือข่าย พันเอก กศม ภังคานนท์

๒๖. หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ พันเอก ชะเลง ฉายวิโรจน์

๒๗. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการ นางชวนพิศ ลิ่วมงคล


คณะที่ปรึกษา
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ก.พ.๖๕-ก.พ.๖๗ ชุดที่ ๓๓/๑

๑. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์

๒. รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี วุฒิไชย อิศระ

๓. รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี เกษม ภิญโญชนม์

๔. รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรีหญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา

๕. รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นรเสทธ์ เอื้อไพบูลย์

๖. รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง

๗. เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์

๘. รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์

๙. รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ

๑๐. รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรี สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์

๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม

๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส

๑๓. ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา พลตรีหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา

๑๔. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

๑๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี พลตรี เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์

๑๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พลตรี สุรชัย รัศมีจิวานนท์

๑๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต

๑๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา

๑๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล

๒๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ขจิตร์ อุษณีษสวัสดิ์ชัย

๒๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ

๒๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา

๒๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พลตรีหญิง สายสมร เฉลยกิตติ

๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง

๒๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ นาวาอากาศเอกหญิง บังอร ฤทธิ์อุดม

๒๖. ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พลตำรวจตรีหญิง สุรัมภา รอดมณี

๒๗. ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พลตรี พจน์ เอมพันธุ์

๒๘. ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลอากาศตรี อนุชา จินตนาวงศ์

๒๙. ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พลตรีหญิง อิษฎา ศิริมนตรี

๓๐. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลโท ชนะ ลิมิตเลาหพันธุ์

๓๑. หัวหน้าศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์

๓๒. ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์

๓๓. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ

๓๔. ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์

๓๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก นายแพทย์กำพล เมืองแสน

 
 
 
 
 
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.