การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62
ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมาชิก ข้าราชการหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า และผู้สนใจร่วมฟัง การบรรยายพิเศษการประชุมภาควิชาการ โครงการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 62
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ปี 2562
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560
กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ทหาร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕๐ ณ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง "การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารตำรวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ"
วารสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชากา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๕๙
วารสารและเอกสารสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ประเทศเวียดนามใต้
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 58 1/2559
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 57
ประชุมวิชาการร่วมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจาปี 58
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๖
ขอยกเลิกการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2556
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
วางพวงมาลา วันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย. ๕๖
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเกษียณอายุราชการ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดสร้างรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
ICMM Pan Asia Pacific Seminar(CBRN)‏
จัดการแสดงดนตรีไทย พรรณาประกอบการบรรยายพุทธประวัติครั้งที่ 8
จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก The Princess Galyani Vadhana Concert at Phya Thai Palace
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55
ผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสมาคมฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
วันมหิดล 24 ก.ย. 2555
2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๕
The 5th Princess Galyani Vadhana Concert ?A French Evening at Phya Thai Palace?
ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี 26 เมษายน 2555
ขอความร่วมมือ ปชส. งานประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 22
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54
สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญสมาชิกร่วมดูงาน เส้นทางสายไหม ในเอเชียกลาง ณ อุซเบกิสถาน
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ถึงเวลาสร้างเครือข่าย รพ.ไทย
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 14 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๓ รพ.พยาบาลตำรวจ ๒๕?กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 12- 26 ม.ค.54 (ปรับปรุง เมื่อ?4 ม.ค.54)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแพทย์ทหารฯ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ กรุงเทพฯ
ภาพสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสี่เหล่า เรื่อง ?การตรวจร่างกายประจำปี: มาตรฐานและรูปแบบสำหรับทหาร ตำรวจ? วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 52
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๒
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๒
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง
ภาพกิจกรมม การสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ทหารสี่เหล่า "ตามทัน PMQA เพื่อยกระดับองค์กร"
หัวใจแพทย์ทหาร พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (นอกราชการ)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ?PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ? ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่41
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ขอเชิญสมาชิกร่วมประชาพิจารณาร่างเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร
วารสารประชุมใหญ่สามัญรประจำปี ครั้งที่ 40
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 56
พิธีมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘


สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรมกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ภาพกิจกรม เลี้ยงแสดงความยินดี 4 พ.ย.53
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจำปี
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปีที่พึงได้รับจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Health CheckUp นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
งานประชุมใหญ่ สมาคมแพทย์ทหารฯ
50 ปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อาศิรพาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2550
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสถิตในหทัยราษฏร์
 การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
          

ตารางการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ปี 2552

วันที่ 20 ? 27 มกราคม 2553
ลำดับ ประเภทกีฬา วันแข่ง เวลา สถานที่ คู่แข่งขัน ผู้รับผิดชอบ
1 บริดจ์ - ทีมคู่ 20 ม.ค. 53 10.00 น. แหล่งชุมนุมนายทหารฯ - พ.อ.รังรักษ์ อิงอร่าม
- ทีมสี่ 27 ม.ค. 53 10.00 น.

089-895-5917
2 บิลเลียดคู่อาวุโส 20 ม.ค. 53 09.00 น. แหล่งชุมนุมนายทหารฯ พร.- พต. พ.ท. ชนะ ชัยมงคล
089-031-2200
สนุกเกอร์คู่อาวุโส 27 ม.ค. 53 09.00 น.

พอ.- พบ.

สนุกเกอร์คู่ทั่วไป

10.00 น.

3 โบว์ลิ่ง 25 ม.ค. 53

บลู-โอ-ริทึ่มแอนด์โบลว์ - ร.อ.หญิง อภิรดี ทรัพย์สิน

สยามพารากอน

081-895-1908
4 แบดมินตัน 22 ม.ค. 53 09.00 น. มทบ.11 พอ.- พบ. พ.ต.หญิง สินีนุช เงินสลุง
ถ.อำนวยสงคราม พร.- พต. 089-926-2321
5 หมากกระดาน 27 ม.ค. 53 13.00 น. แหล่งชุมนุมนายทหารฯ พร.- พบ.

พ.อ.หญิง สุภัททา เต็มบุญเกียรติ

พอ.- พต. 081-849-1185
6 ปาเป้า 27 ม.ค. 53 13.00 น. แหล่งชุมนุมนายทหารฯ - ร.อ.หญิง จิติยาดา สมบุญนาค

089-699-1817
7 ฟุตบอลอาวุโส 27 ม.ค. 53 15.00 น. สนาม วพม. พต.- พบ. พอ.- พร. พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง
087-103-1141
8 กอล์ฟ 15 ม.ค. 53 07.00 น. สนาม ทบ. - พล.ต. สรรชัย กาญจนลาภ

089-688-1770
9 ปิงปอง 27 ม.ค. 53 09.00 น. แหล่งชุมนุมนายทหารฯ พร.- พต. พ.ต.หญิง ดวงรัตน์ แก้วไวยุทธิ์
พอ.- พบ. 085-146-7139
10 เปตอง 27 ม.ค. 53 09.00 น. สนาม วพบ. พต.- พอ. พ.ท.หญิง สิริทรัพย์ ดำเอี่ยม
พบ.- พร. 089-810-2478
11 ยิงปืน 22 ม.ค. 53 10.00 น. สนามฝึกยิงปืน
หน่วยบัญชาการ
- พ.ท.สราวุฒิ เกษมสายสุวรรณ
089-484-2192
กำลังสำรอง
12 ว่ายน้ำ 27 ม.ค. 53 09.00น. สระว่ายน้ำ วพม. - พ.อ.มานพ ชัยมัติ

087-075-0754
13 เทนนิส 20 ม.ค. 53
27 ม.ค. 53
09.00 น.
09.00 น.
สนามเทนนิส พบ.- พร.
พอ.- พต.
พ.ต.หญิง มุกอัปสร ชลสุวัฒน์
085-825-7890
สโมสรนายทหารสื่อสาร
(สะพานแดง บางซื่อ)
14 กองเชียร์ 27 ม.ค. 53 15.00 น. สนามฟุตบอล วพม. พอ., พบ. , ร.อ.หญิง แพนนี่ ตรีวิเชียร
พต., พร. 086-103-8556

รายละเอียดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

1. บริดจ์
ส่งนักกีฬาได้ไม่กำจัดจำนวน ขอให้มาถึงก่อนเวลา 10.00 น.
ใช้กติกาสากล กรรมการจากสมาคมกีฬาบริดจ์ฯ

2. บิลเลียด สนุกเกอร์
20 ม.ค. 53 09.00 น. บิลเลียดคู่อาวุโส (รอบแรก)
13.00 น. สนุกเกอร์คู่อาวุโส คู่ทั่วไป
27 ม.ค. 53 09.00 น. บิลเลียดคู่อาวุโส
(รอบชิงชนะเลิศ) 13.00 น. สนุกเกอร์คู่อาวุโสคู่ทั่วไป

กติกา : บิลเลียด แข่ง 200 แต้ม เกมส์เดียว
สนุกเกอร์ ใช้ลูกแดง 10 ลูก แข่ง 2 ใน 3

3. โบว์ลิ่ง ทีมจริง(เก็บสแปร์) 1 ทีม คู่คี่ 3 ทีม (ไม่จำกัดเพศ)
รวม 4 ทีม/เหล่า แข่งคนละ 3 เกมส์

4. แบดมินตัน มี 6 ประเภท : - ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม,
3 ไม้ (ไม่จำกัดเพศ อายุรวมกัน ≥ 120 ปี)
ชายคู่อาวุโส ≥ 45 ปี, หญิงคู่อาวุโส ≥ 40 ปี

5. หมากกระดาน หมากรุก (1 คน), หมากฮอส (1 คน), สะกา (2 คน)
สะกาใช้กติกา ปิดตามหลัง ทอดลูกเต๋าคู่ได้ไม่เกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
เวลาเก็บทอดลูกเต๋าคู่ได้ไม่กำหนด แข่ง 2 ใน 3 เกมส์

6. ปาเป้า ทีมชาย, ทีมหญิง, ทีมอาวุโส ทีมละ 3 คน
กฎ ? กติกา สากล
การแข่งขัน : ปาคนละ 3 ดอก 10 รอบ ตัดสินด้วยคะแนนสูงสุด

7. ฟุตบอลอาวุโส ทีม 7 คน อายุ 45 ปีหรือชั้นยศ พ.อ., น.อ. ขึ้นไป
2 คู่ แข่งขันสลับกัน คู่ชิงชนะเลิศแข่งขันสลับกับการประกวดกองเชียร์ นรพ.
กติกา สากล ห้ามใช้สตั๊ดต์

8. กอล์ฟ - T-off 07.00 น.
- ทีมทั่วไป และทีมอาวุโส (50 ปีขึ้นไป)
- ใช้คะแนน best five (gross score)
- จัดเลี้ยงที่ห้องกระจกชั้นล่าง เวลาประมาณ 13.00 น.
- ขอรางวัลจับฉลากเหล่าละ 5 รางวัลๆละ 500 บาท
9. ปิงปอง : ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม, คู่อาวุโส

10. เปตอง : ทีมชาย, ทีมหญิง, ทีมอาวุโส
กติกา รอบแรก 11 คะแนน รองชิงชนะเลิศ 13 คะแนน

11. ยิงปืน มี 5 ประเภท : -
11.1 ปืนสั้นยิงช้า (25 ม. 10 นัด/5นาที)
11.2 ปืนสั้นยิงเร่ง (15 ม. 5 นัด/พัก 10 วินาที x 2 ชุด)
11.3 Falling plate 5 นัด
11.4 ปืนยาว .22 ไม่กำหนดชนิด ศูนย์เปิด ท่ายืน (25 ม. 20 นัด/10 นาที)
11.5 ปืนยาว .22 ไม่กำหนดชนิด ติดกล้อง พาดแท่น (50 ม. 20นัด/20นาที)
หมายเหตุ :
- แต่ละเหล่าส่งได้ประเภทละ 1 ทีม (3 คน/ทีม) ไม่จำกัดเพศ
- พบ. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
- แข่งขันที่สนามฝึกยิงปืน หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
12. ว่ายน้ำ มี 2 ประเภท : -
12.1 ประเภทอาวุโส
- ฟรีสไตล์ 25 ม. ชาย อายุมากกว่า 45 ปี
หญิง อายุมากกว่า 35 ปี
- ทีมผสมฟรีสไตล์ 2x25 ม. ชาย-หญิง อายุรวมกัน 80 ปี
- ว่ายน้ำนาทีทองเพื่อสุขภาพ 50 ม. เวลา 2 นาที 49 วินาที
(นักกีฬาที่ทำเวลาใกล้เคียงสุดจะเป็นผู้ชนะ หรือระยะต่างของเวลาที่เท่ากัน ผู้ทำเวลา มากกว่า 2 นาที 49 วินาที เป็นผู้ชนะ)
12.2 ประเภททั่วไป
- ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย, หญิง
- ทีมผสมฟรีสไตล์ 2x25 ม. ชาย-หญิง
- เดี่ยวผสม 100 ม. ชาย, หญิง

13. เทนนิส ประเภท ชายคู่, หญิงคู่, คู่ผสม, คู่อาวุโส (45 ปีขึ้นไป)

- รอบแรกแข่ง 8 เกมส์ (7 เกมส์เท่ากัน ต้องแข่งถึง 9-7, 8 เกมส์เท่ากันตัดสินด้วย tie-break)
- รอบชิงชนะเลิศแข่ง 2 ใน 3 เซ็ท (เซ็ทที่ 3 ใช้ super tie break ที่ 10 แต้ม)
14. กองเชียร์

- วันพุธ 27 ม.ค. 53 พร้อมที่สนามฟุตบอล วพม. เวลา 15.00 น.
- จำนวนนักเรียน 1 ชั้นปีไม่เกิน 50 คน
- ประกวดกองเชียร์ ระยะเวลาไม่เกินเหล่าละ 10 นาที (ระหว่างพักการแข่งขันฟุตบอล
อาวุโส) จับเวลาตั้งแต่ประกาศเรียกกองเชียร์ให้เริ่มแสดง ลำดับก่อนหลังใช้การจับฉลาก
- รางวัลกองเชียร์มี 4 ประเภท : - ความพร้อมเพรียง, ความคิดสร้างสรรค์, ความสนุกสนาน
เร้าใจ, ความสวยงาม
- การแสดงภาคค่ำ ระยะเวลาไม่เกินเหล่าละ 10 นาที ลำดับก่อนหลังใช้การจับฉลาก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุรวม
:
1. นักกีฬา 1 คน แข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ในแต่ละชนิดกีฬา
2. นักกีฬาอาวุโส ต้องมีอายุเกิน 45 ปีขึ้นไป หรือยศ พ.อ./น.อ. ยกเว้น
แบดมินตัน, กอล์ฟ, และว่ายน้ำ (ดูตามรายละเอียดของกีฬาประเภทนั้นๆ)
3. นักกีฬาที่เข้าแข่งขันต้องเป็นสมาชิก สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยไฟล์เอกสารแนบ