ผลการประกวดนวัตกรรมการแพทย์ทหารตำรวจ ปี 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๕"
AMST Live Conference
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๕
ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62
ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมาชิก ข้าราชการหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า และผู้สนใจร่วมฟัง การบรรยายพิเศษการประชุมภาควิชาการ โครงการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 62
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ปี 2562
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560
กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ทหาร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕๐ ณ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง "การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารตำรวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ"
วารสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชากา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๕๙
วารสารและเอกสารสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ประเทศเวียดนามใต้
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 58 1/2559
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 57
ประชุมวิชาการร่วมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจาปี 58
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๖
ขอยกเลิกการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2556
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
วางพวงมาลา วันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย. ๕๖
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเกษียณอายุราชการ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดสร้างรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
ICMM Pan Asia Pacific Seminar(CBRN)‏
จัดการแสดงดนตรีไทย พรรณาประกอบการบรรยายพุทธประวัติครั้งที่ 8
จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก The Princess Galyani Vadhana Concert at Phya Thai Palace
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55
ผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสมาคมฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
วันมหิดล 24 ก.ย. 2555
2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๕
The 5th Princess Galyani Vadhana Concert ?A French Evening at Phya Thai Palace?
ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี 26 เมษายน 2555
ขอความร่วมมือ ปชส. งานประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 22
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54
สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญสมาชิกร่วมดูงาน เส้นทางสายไหม ในเอเชียกลาง ณ อุซเบกิสถาน
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ถึงเวลาสร้างเครือข่าย รพ.ไทย
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 14 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๓ รพ.พยาบาลตำรวจ ๒๕?กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 12- 26 ม.ค.54 (ปรับปรุง เมื่อ?4 ม.ค.54)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแพทย์ทหารฯ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ กรุงเทพฯ
ภาพสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสี่เหล่า เรื่อง ?การตรวจร่างกายประจำปี: มาตรฐานและรูปแบบสำหรับทหาร ตำรวจ? วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 52
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๒
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๒
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง
ภาพกิจกรมม การสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ทหารสี่เหล่า "ตามทัน PMQA เพื่อยกระดับองค์กร"
หัวใจแพทย์ทหาร พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (นอกราชการ)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ?PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ? ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่41
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ขอเชิญสมาชิกร่วมประชาพิจารณาร่างเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร
วารสารประชุมใหญ่สามัญรประจำปี ครั้งที่ 40
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 56
พิธีมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘


สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรมกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ภาพกิจกรม เลี้ยงแสดงความยินดี 4 พ.ย.53
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจำปี
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปีที่พึงได้รับจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Health CheckUp นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
งานประชุมใหญ่ สมาคมแพทย์ทหารฯ
50 ปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อาศิรพาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2550
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสถิตในหทัยราษฏร์
 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
           

 

ร่างโครงการ บุคคลตัวอย่าง แพทย์ทหาร

1. หลักการและเหตุผล
1.1. กระบวนการพัฒนาองค์กรแพทย์ทหาร
1.1.1. การพัฒนาทางวิชาการ เช่น การวิจัยพัฒนา การสร้างและการเผยแพร่องค์ความรู้
1.1.2. การพัฒนาทางวัตถุ เช่น อาคารสถานที่ สิ่งอุปกรณ์
1.1.3. การพัฒนาทางการบริหารจัดการ เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์ แผนแม่บท การสร้างเครือข่าย การสร้างคุณภาพให้งานบริการ
1.1.4. การพัฒนาบุคลากร
1.1.4.1. การศึกษา
1.1.4.2. คุณภาพชีวิต
1.1.4.3. เจตคติที่ดี อุดมคติ อุดมการณ์
1.1.4.4. การสร้างขวัญกำลังใจ
1.2. ขณะนี้ระบบราชการกำลังมีการปรับเปลี่ยน องค์กรแพทย์ทหารทุกเหล่าทัพอาจต้องมีบุคคลที่ไม่มียศ นอกจากนั้นระบบการให้บริการสุขภาพของชาติก็มีผลต่อการทำงานของแพทย์ทหาร งานที่มากขึ้นและค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสมองไหลสู่ภาคเอกชน ดังนั้น วิธีการสร้างแรงจูงใจที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น
1.3. ระบบราชการเป็นระบบองค์กรแบบปิรามิด ฐานกว้าง ยอดเล็ก ผู้ที่จะได้ไต่เต้าขึ้นสู่ยอดมีน้อยมาก ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจตอบแทนบุคลากรด้วยตำแหน่งและลาภยศไม่อาจทำได้ทั่วถึง และอาจไม่เป็นธรรม
1.4. การตอบแทนบุคลากรด้วยการสรรเสริญคุณธรรมของบุคคลเป็นสิ่งที่มีข้อดีหลายประการ
1.4.1. กระทำได้ง่าย ไม่จำกัด ขอเพียงบุคคลใดเข้าหลักเกณฑ์อันสมควรก็กระทำได้
1.4.2. ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
1.4.3. เป็นการสร้างเจตคติที่ดีแก่บุคลากรและแก่อนุชน ให้ได้เห็นว่า ทุกๆคนที่มีคุณธรรมเข้าหลักเกณฑ์ก็สามารถได้รับการเคารพยกย่องและจดจำ เป็นการสนับสนุนระบบคุณธรรม
1.4.4. เป็นการแสดงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่ผู้ได้พบเห็นว่า ชนกลุ่มนี้เป็นผู้เจริญทางจิตใจ เป็นผู้ให้ความสำคัญแก่คุณธรรม
1.5. วิธีการสร้างเจตคติที่ดีและง่ายที่สุดคือการได้เห็นและได้เจริญรอยตามตัวอย่างหรือ role model ที่ดี
1.6. หากสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม มีกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสม จนได้บุคลากรแพทย์ทหารที่เป็นตัวอย่าง น่าจะเป็นการริเริ่มสร้างอุดมการณ์และเจตคติที่ดีแก่บุคลากรทั้งปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลังได้
2. แนวความคิดในการดำเนินการ
2.1. จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาดำเนินการ
2.1.1. กำหนดหลักเกณฑ์แพทย์ทหารตัวอย่าง
2.1.2. กำหนดแนวทางในการสอดส่องหาตัวบุคคลที่เหมาะสม
2.1.3. ดำเนินการคัดเลือก
2.1.4. นำเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุม คก.อำนวยการฯ เพื่ออนุมัติ
2.1.5. กำหนดวิธีการและดำเนินการในการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคลตัวอย่างให้เหมาะสม
3. ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ
3.1. คก.อำนวยการฯ กำหนด
4. วิธีการ
5. ห้วงเวลา
5.1. ประมาณ 9 เดือน (ก่อนการประชุมใหญ่ 19 ก.พ.51)
6. งบประมาณ
6.1. ประมาณ 100,000.-บาท
6.1.1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม คก.ต่างๆ
6.1.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การหาข้อมูล
6.1.3. ค่ารางวัล ?
6.1.4. ค่าเผยแพร่
7. ผลที่คาดว่าจะได้
7.1. คัดเลือกได้บุคคลที่มีคุณธรรมและผลงานดีเด่น สมควรเป็นตัวอย่าง
7.2. สร้างเจตคติและอุดมการณ์ที่ดีแก่บุคลากรในองค์กรแพทย์ทหาร
8. การประเมินผล
8.1. แบบสอบถาม ก่อน-หลัง
8.2. เว็บบอร์ดของสมาคมฯ

ผู้ยกร่าง : พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ ๒๒/๐๕/๒๕๕๐
ผู้อนุมัติหลักการ : ที่ประชุม คก.อำนวยการ ครั้งที่ ๔/๕๐ วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๐
ข้อสรุป/ข้อคิดเห็นที่ประชุม : ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก , เป็นนายทหาร/นายทหารประทวน , มี/ไม่มีชีวิต , ไม่จัดอันดับ , เกณฑ์ต้องชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกเหล่า (win-win) , ให้ตั้งคณะทำงานโดย พล.ท.สืบพงษ์ฯ หน.คณะทำงาน , กำหนดจำนวนหรือไม่ , คณะทำงานประกอบด้วย กรรมการวิทยาการทุกเหล่า เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผู้แทน บุคคลอื่นที่คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมฯ แต่งตั้งตามความเหมาะสม

การกำหนดคุณสมบัติ (Criteria) บุคคลที่สมควรได้รับการจารึกในหอเกียรติยศ

คุณสมบัติ (Criteria) บุคคลที่สมควรได้รับการจารึกในหอเกียรติยศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
๑. สาขาวิชาที่ประกาศเกียรติคุณ
๑.๑ วิชาการและการวิจัย
๑.๒ การแพทย์ทหาร
๑.๓ การบริหารรัฐกิจ
๑.๔ การบริการสังคม
๒. เกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เป็นอดีตข้าราชการสายแพทย์สังกัดกระทรวงกลาโหม หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รวมผู้วายชนม์แล้ว) มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายหรือถูกดำเนินคดีใดๆ มาก่อน และไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านวินัยและศีลธรรมหรือถูกดำเนินคดี
๒.๒ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ดีเด่นในสาขานั้นๆ
๒.๓ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับในสังคมระดับชาติหรือระดับสากล
๓. คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมแต่ละสาขา
๓.๑ วิชาการและการวิจัย
๓.๑.๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิจัยยอดเยี่ยมระดับเมธีอาวุโส
๓.๑.๒ มีผลงานทางวิชาการหรือวิจัยที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในปีที่มีการพิจารณาในแต่ละปีของสมาคมแพทย์ทหารฯ
๓.๒ การแพทย์ทหาร
๓.๒.๑ ได้รับการยอมรับว่ามีประสบการณ์ด้านการบริการแพทย์ในสนามจากผู้บังคับหน่วยหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ ท่าน
๓.๒.๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีเป็นบำเหน็จความชอบ
๓.๒.๓ เป็นผู้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินหรือได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งรัฐบุรุษ
๓.๓ บริหารรัฐกิจ ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรภาครัฐระดับ ๑๑ ขึ้นไป
๓.๔ การบริการสังคม
๓.๔.๑ เป็นผู้เสียสละ กระทำดี อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีและเป็นผู้ประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
๓.๔.๒ ได้รับรางวัลเกียรติยศ เกียรติคุณ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติในด้านการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับสากล

๔. ขั้นตอนการคัดเลือก คณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลดีเด่น Hall of Fame ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมแพทย์ทหารฯ เป็นผู้คัดเลือกขั้นแรก คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ทหารฯ พิจารณาขั้นที่ ๒ เสนอที่ประชุมสมาคมแพทย์ทหารฯ พิจารณารับรองและประกาศผล

เกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฉบับปรับปรุง)
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันที่ ๑๖ ส.ค.๕๐)

สาขา

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ
(เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้)

๑. สาขาวิชาการและการวิจัย (academic)

๑. เป็นอดีตข้าราชการสายแพทย์สังกัด กระทรวงกลาโหม หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รวมผู้วายชนม์) ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายหรือถูกดำเนินคดีใดๆมาก่อน และไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านวินัยและศีลธรรม
๒. เป็นผู้ที่ดีเด่นในสาขานั้นๆ
๓. มีผลงานที่ส่งผลต่อกิจการแพทย์ทหารตำรวจอย่างเป็นที่ประจักษ์ ได้ รับการยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม

๑.๑ มีผลงานทางด้านการจัดการเรียนการสอน , วิชาการ หรือ วิจัย ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
๑.๒ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิจัยยอดเยี่ยมระดับเมธีอาวุโสหรือเทียบเท่า

๒. สาขาการบริหารจัดการ (administration)

๒.๑ สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ เป็นตัวอย่าง เป็นต้นแบบหรือผู้วางรากฐาน ในการพัฒนาคนให้เก่ง ดี เสียสละ และหรือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. สาขาการแพทย์ทหารและการบริการสังคม
(army medical service / civil service)

๓.๑ เสียสละ และหรือ กล้าหาญ และหรือ อุทิศตน เพื่องานการแพทย์ทหาร จนปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ เสียสละ และหรือ กล้าหาญ และหรือ อุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศในแหล่งทุรกันดาร หรืออันตราย หรือที่มีภัยพิบัติ
๓.๓ เสียสละ กระทำดี อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
๓.๔ เคยได้รับรางวัล/เหรียญ เกียรติยศ เกียรติคุณ เกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติในด้านการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์


ไฟล์เอกสารแนบ
พิมพ์หน้านี้ | ส่งหาเพื่อน
จำนวนผู้อ่าน  2371  ครั้ง
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.