ผลการประกวดนวัตกรรมการแพทย์ทหารตำรวจ ปี 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๕"
AMST Live Conference
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๕
ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62
ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมาชิก ข้าราชการหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า และผู้สนใจร่วมฟัง การบรรยายพิเศษการประชุมภาควิชาการ โครงการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 62
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ปี 2562
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560
กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ทหาร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕๐ ณ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง "การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารตำรวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ"
วารสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชากา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๕๙
วารสารและเอกสารสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ประเทศเวียดนามใต้
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 58 1/2559
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 57
ประชุมวิชาการร่วมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจาปี 58
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๖
ขอยกเลิกการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2556
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
วางพวงมาลา วันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย. ๕๖
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเกษียณอายุราชการ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดสร้างรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
ICMM Pan Asia Pacific Seminar(CBRN)‏
จัดการแสดงดนตรีไทย พรรณาประกอบการบรรยายพุทธประวัติครั้งที่ 8
จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก The Princess Galyani Vadhana Concert at Phya Thai Palace
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55
ผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสมาคมฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
วันมหิดล 24 ก.ย. 2555
2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๕
The 5th Princess Galyani Vadhana Concert ?A French Evening at Phya Thai Palace?
ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี 26 เมษายน 2555
ขอความร่วมมือ ปชส. งานประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 22
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54
สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญสมาชิกร่วมดูงาน เส้นทางสายไหม ในเอเชียกลาง ณ อุซเบกิสถาน
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ถึงเวลาสร้างเครือข่าย รพ.ไทย
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 14 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๓ รพ.พยาบาลตำรวจ ๒๕?กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 12- 26 ม.ค.54 (ปรับปรุง เมื่อ?4 ม.ค.54)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแพทย์ทหารฯ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ กรุงเทพฯ
ภาพสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสี่เหล่า เรื่อง ?การตรวจร่างกายประจำปี: มาตรฐานและรูปแบบสำหรับทหาร ตำรวจ? วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 52
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๒
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๒
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง
ภาพกิจกรมม การสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ทหารสี่เหล่า "ตามทัน PMQA เพื่อยกระดับองค์กร"
หัวใจแพทย์ทหาร พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (นอกราชการ)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ?PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ? ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่41
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ขอเชิญสมาชิกร่วมประชาพิจารณาร่างเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร
วารสารประชุมใหญ่สามัญรประจำปี ครั้งที่ 40
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 56
พิธีมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘


สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรมกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ภาพกิจกรม เลี้ยงแสดงความยินดี 4 พ.ย.53
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจำปี
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปีที่พึงได้รับจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Health CheckUp นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
งานประชุมใหญ่ สมาคมแพทย์ทหารฯ
50 ปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อาศิรพาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2550
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสถิตในหทัยราษฏร์
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘
          

 

พฤษภาคม   ๒๕๕๘
 

เรื่อง         ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๘
เรียน        สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย    กำหนดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๘   จำนวน    ๑   ฉบับ
                                                                                               
ด้วยสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่  ครั้งที่ ๔๘  ณ  พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านและเมืองหลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่าง  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒  –วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.  การประชุมวิชาการ  ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๒. การทัศนศึกษา   จากกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยรถโค้ชสู่จังหวัดน่าน ชมย่านการค้าของคนเมืองน่านและวิถีชีวิตกลิ่นไอของล้านนา จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางโดยรถตู้เพื่อความคล่องตัวสู่ด่านห้วยโก๋น  ผ่านขั้นตอนการผ่านแดนออกประเทศไทยเข้าสู่ด่านเมืองน้ำเงิน สปป.ลาว แล้วเดินทางต่อไปยังบ้านท่าเรือปากห้วยแคน เพื่อเดินทางไป หลวงพระบาง โดยล่องเรือไปตามลำน้ำโขง ชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งโขง ผ่านหมู่บ้านที่ชาวบ้านมาร่อนหาทองคำ เรือจะแล่นผ่าน ถ้ำติ่งให้ไหว้สักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในถ้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูเมืองสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาในเรือประมาณ  ๖ ชั่วโมง  จากนั้นชมการค้าของคนท้องถิ่นที่ ตลาดกลางคืน รุ่งขึ้นร่วม  ตักบาตรข้าวเหนียว วัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม จากนั้นเดินชม ตลาดเช้า ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ประจำวัน ของผู้คนหลวงพระบาง จากนั้นชม พระราชวัง หอพิพิธภัณฑ์พระราชวัง (หอคำ) ศิลปกรรมแบบยุโรปผสมผสานล้านช้าง ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงโบราณวัตถุ และของมีค่าที่สำคัญที่สุดคือ พระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระธาตุพูสี ศูนย์กลางของหลวงพระบาง  จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านช้างและล้านนา ก่อนย้ายเมืองหลวงมานครเวียงจันทน์   ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงซี จากนั้นเป็นพิธี บายศรีสู่ขวัญ โดยพ่อเฒ่าแม่เฒ่าชาวลาวที่อวยพรให้แขกผู้มาเยือน วันรุ่งขึ้นเดินทางไปบ้านช่างไห  ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพหมักสาโท และต้มเหล้าขาวจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองที่อยู่ริมน้ำโขง  จากนั้นชมหัตถกรรมทอผ้าที่ หมู่บ้านผานม ของชาวไทลื้อที่มีชื่อเสียงของหลวงพระบาง   การเดินทางและการบริการ  ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในรถโดยสารและรถตู้ปรับอากาศรวมทั้งเรือตลอดการเดินทาง และพักในโรงแรมมาตรฐานระดับสี่ดาว พร้อมทั้งอาหารบริการทุกมื้อ (อาหารไทย และอาหารท้องถิ่น และมีคาราโอเกะบริการในเรือท่องเที่ยว) อีกด้วย    สำหรับสมาชิกท่านที่มีความประสงค์จะกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น สมาคมฯ เปิดโอกาสให้จับจ่ายซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาดเช้า, ตลาดกลางคืน, หมู่ช่างไห, หมู่บ้านผานม และมีโอกาสได้ทำบุญมหากุศลถวายปัจจัยตามวัดต่างๆ
๓.  การนันทนาการ  ดนตรี   คาราโอเกะ   Welcome Dinner 
๔.  การเดินทาง    เครื่องบินระหว่างประเทศ, รถยนต์โดยสาร, รถตู้ปรับอากาศ และเรือ
๕.  ที่พัก
                      ๕.๑  โรงแรมเทวราชน่าน (หรือเทียบเท่า)
                      ๕.๒ โรงแรม สิบสองปันนาหลวงพระบาง  (หรือเทียบเท่า)
๖.  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  รวม  ๑๑ มื้อ
๗.  ค่าใช้จ่าย  สมาชิกและครอบครัว (สามี/ภรรยา–บุตร–บิดา/มารดาของสมาชิก) ท่านละ  ๒๒,๙๐๐ บาท  ผู้ติดตาม  ๒๓,๔๐๐   บาท (ผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ ๓-๑๒ ปี  เตียงเสริมท่านละ  ๒๑,๙๐๐ บาท ไม่เสริมเตียง ๑๘,๙๐๐ บาท ) ประสงค์จะพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ ๓,๕๐๐ บาท 
 ๘.  การติดต่อสอบถามและสั่งจองที่นั่งพร้อมชำระเงิน
๘.๑  สำนักงานเลขาธิการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชั้น ๒
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒,๐-๒๗๖๓-๙๓๐๐ ต่อ ๙๓๗๙๓ คุณชวนพิศ  ลิ่วมงคล       โทร.๐๘๑-๙๘๘-๔๔๑๔, ๐๘๕-๓๖๓-๙๖๗๗
๘.๒ พบ.   พันเอก วิเชษฐ์  รัตนจรัสโรจน์                           โทร. ๐๘๙-๗๒๐-๐๙๐๙
๘.๓  พร.  นาวาเอกหญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ                โทร. ๐๘๑-๘๑๖-๙๓๖๗
 นางสาว ชัชวรรณ  ไชยรัตน์                                             โทร. ๐-๒๔๗๕-๒๙๕๖ , ๐๘๙-๕๑๑-๑๕๘๗
๘.๔  พอ.  นาวาอากาศเอกหญิง ลลิตา   บูรณกาล              โทร. ๐๘๙-๘๑๑-๗๐๙๕
๘.๕  พต.  พันตำรวจเอก บุรี    รัตนสุวรรณ                         โทร. ๐๘๑-๗๒๒-๐๑๐๓
                พันตำรวจเอกพิมล  บำรุง                               โทร. ๐๘๑-๖๓๙-๓๔๗๓
๙. ข้อกำหนดอื่นๆ 
๙.๑  สมาคมฯ สงวนสิทธิในการจัดห้องพัก  ที่นั่งบนรถ และที่นั่งรับประทานอาหาร
๙.๒ การชำระเงินโอนเงินทางธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  บัญชีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย เพื่อการสัมมนาและวิจัย หมายเลข ๐๓๘-๒-๕๗๑๘๑-๘ และส่งแฟ็กซ์ สำเนาใบจ่ายเงินที่  โทรสาร. ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒
๙.๓  กำหนดวันรับจอง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๙.๔ กรณีที่ท่านสมาชิกได้จองไว้แล้ว แต่มีความจำเป็นไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้สามารถยกเลิกการจองภายในวันที่  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยสมาคมฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด หากยกเลิกการจองก่อน วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  สมาคมฯ จะคืนเงินให้ ๕๐%  หากยกเลิกการจองหลัง วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  สมาคมฯ จะงดจ่ายเงินจองทั้งหมด
๙.๕ สมาคมฯ จะจัดทำบัตรติดหน้าอก คู่มือการเดินทาง (รายละเอียดกำหนดการ รายการอาหารหมายเลขที่นั่งรถหมายเลขเรือ และป้ายผูกกระเป๋าเดินทาง)  แจกจ่ายให้ผู้ไปร่วมกิจกรรม โดยขอรับได้ที่ตัวแทนแต่ละเหล่าหรือเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๑๐.    คำแนะนำเพิ่มเติม
สมาคมฯ ไม่ได้กำหนดอายุผู้เดินทาง แต่ผู้เดินทางต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดการเดินทาง สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์ที่ท่านทำการรักษาเป็นประจำ ก่อนการเดินทางด้วย การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ของสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นกิจกรรมกึ่งวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกแพทย์สี่เหล่าและครอบครัว  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ ๆ ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น  สถานการณ์เศรษฐกิจสังคม  เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ โดยการบริการอย่างมีคุณภาพของสมาคมฯ ตามนโยบาย “ สะดวก สบาย ได้สาระ ปลอดภัย ”  และท่านสมาชิกจะได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ ในระหว่างการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่นี้ด้วย สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านและผู้สนใจกรุณาติดต่อสั่งจอง และชำระเงินแต่เนิ่นๆ 

                          จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
                                                                                                                ขอแสดงความนับถือ
 
                                                                                                  พลตรี
                                                                                                               ( วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์ )
                                                                             เลขาธิการสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
กำหนดการ การสัมมนาเคลื่อนที่ ประจำปี 2558
22 ต.ค. – 25 ต.ค.58
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558         
05:00                        คณะพร้อมกัน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ราชวิถี (วพม.) 
05:30                        เดินทางสู่ จังหวัดน่าน ไปตามถนนราชวิถี เลี้ยวขวาถนนพระราม 6 แล้วขึ้นทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นทันสมัย  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (1)
12:00                        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แพภูฟ้าไทย จ.พิษณุโลก (2)
16:00                        เดินทางถึง จ.น่าน  นำท่านชมวิถีความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองน่าน  จากนั้นเดินทางสู่ โรงแรมเทวราช  เมืองน่าน
18:00                        ประชุมวิชาการ
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (3) หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558   
05:00                        เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (4)
08:00                        เดินทางโดยรถตู้ไปด่านตรวจ คนเข้าเมืองน้ำเงิน สปป.ลาว ไป ท่าเรือปากห้วยแคน
10:30                        เดินทางถึง บ้านท่าเรือปากห้วยแคน นำท่านลงเรือท่องเที่ยวล่องตามลำน้ำโขงสู่ หลวงพระบาง ชมทิวทัศน์และสายน้ำโขง ในเรือมีห้องน้ำ และเสื้อชูชีพ ไว้อำนวยความสะสะดวก และ ความปลอดภัย ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะบนเรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
12:00                        บริการอาหารกลางวันบนเรือ (5) และบริการอาหารว่างบนเรือ (โอวัลติน ,กาแฟ ,ผลไม้ ,น้ำเปล่า)
13:00                        ระหว่างการเดินทางสู่ หลวงพระบาง เรือท่องเที่ยวไม่เทียบท่าจอด จะแล่นผ่านช้าๆใกล้ๆ ถ้ำติ่ง  เพื่อให้ท่านได้ไหว้สักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่ถ้ำแห่งนี้
17:30                        ถึงโรงแรม สิบสองปันนา หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
18:30                        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) หลังอาหาร ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ถนนข้าวเหนียวใจกลางเมืองหลวงพระบาง
วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2558   
05:00                        ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์ตอนเช้ากับชาวหลวงพระบาง หมายเหตุ สำหรับเงินที่จะทำบุญ กรุณาแลกเป็นเงินธนบัตรใส่ซองให้เรียบร้อย และ ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า ไม่รวมในค่าทัวร์ แล้วแต่จิตศรัทธา อิ่มบุญกันแล้วก็พากันไปเดินชม ตลาดเช้า ของชาวหลวงพระบาง
08:00                        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
09:00                        พระราชวังเก่า เจ้ามหาชีวิตของลาวปัจจุบันเป็น หอพิพิธภัณฑ์พระราชวัง (หอคำ)
12:00                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
13:00                        นำคณะออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงซี
18:00                        บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (9) พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
พักที่                       โรงแรม สิบสองปันนา หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558              
06:00                        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
08:00                        เช็คเอ้าท์จากโรงแรม จากนั้นเดินทางไปยัง บ้านช่างไห
11:00                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
                                หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำคณะเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง
1450                        เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 577 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
1625                        ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

คำแนะนำในการเดินทางครั้งนี้
                ๑          เตรียมเสื้อที่กันได้ทั้งแดด ลมและฝน
                ๒         ยาหรือเวชภัณฑ์ประจำตัวอย่าลืมนำติดไปด้วย
               ๓          แว่นกันแดด ครีมกันแดด ร่ม หรือหมวก
                ๔         รองเท้าที่สวมใส่สบาย
               ๕          กรณีตกลงเดินทางขอให้ส่งมอบสำเนาหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในวันจอง
                ๖          หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (นับจากวันเดินทาง) โดยให้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
                            ไม่เกินวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
                ๗         กรุณาเตรียมบัตรประชาชน (ไม่ใช่บัตรข้าราชการ) ติดตัวเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่เมื่อร้องขอ
                ๘         สินค้าในประเทศลาว โดยส่วนมากจะแสดงเป็นสกุลเงินกีบและสกุลเงินไทย   สามารถใช้เงินสกุลไทยบาท และสกุลเงินกีบได้ อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ คือ ๑ กีบ เท่ากับ ๒๔๓.๒๔ บาทไทย (กรณีซื้อสินค้าสกุลเงินไทย แม่ค้าจะไม่รับเงินเหรียญของไทย)

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้นทันสมัย  กรุงเทพฯ – น่าน
- ค่ารถตู้รับจุดเปลี่ยนรถ  อ. ทุ่งช้าง – ท่าเรือปากห้วยแคน พร้อมค่าทำเอกสารรถตู้ผ่านด่าน
- ค่าอำนวยความสะดวกผ่านด่าน ไทย – ลาว ตามที่ระบุไว้ในรายการ         
- ค่าเรือเดินทางไปหลวงพระบาง                                                                            
- ค่ารถตู้ท่องเที่ยวฝั่งลาว  ๘ –๙ ท่าน / ๑ คัน
- ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน ๓ คืน  ตามรายการที่ระบุ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่าอาหารทุกมื้อ  ตามรายการที่ระบุในโปรแกรม                                           
- ค่าห้องจัดเลี้ยง / ค่าคาราโอเกะ / ค่าเครื่องดื่มซอฟดริ้ง  (น้ำอัดลม, โซดา, น้ำแข็ง)
- ค่ามัคคุเทศก์ไทย ๔ ท่าน
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกให้กับคณะ  จำนวน ๘ ท่าน
- ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
- ค่าตั๋วเครื่องบิน (ขากลับ) โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG)  หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) หรือ ค่าตั๋วเครื่องบิน (ขากลับ) โดยสายการบินไทย (TG)  หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
- ค่าประกันอุบัติเหตุของสายการบิน และ ค่า FUEL SURCHARGE และ ค่าภาษีสนามบิน           
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรรมธรรม์ประกันภัยแบบหมู่คณะ  (วงเงินท่านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
(ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว และรายปีสำหรับเดินทางในเอเซีย(ASIA) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์
: กรณีผู้เอาประกันอายุเกิน ๗๕ ปี ราคาเบี้ยประกันจะเพิ่มเป็นอีก ๑ เท่า
: เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ต้องทำประกันพร้อมผู้ปกครอง (ผู้ปกครองต้องทำประกันแผนเดียวกับเด็ก หรือแผนประกันที่สูงกว่า)
: เด็กอายุต่ำกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศนี้ได้
(****หากท่านต้องการประกันสุขภาพในขณะเดินทาง ๔ วัน  จ่ายเพิ่ม ๒๔๐ บาท และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯด้วย****)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม


ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน๑๕ กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๓% 
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางสมาคมฯ  จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **

ไฟล์เอกสารแนบ