ผลการประกวดนวัตกรรมการแพทย์ทหารตำรวจ ปี 2564
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๕"
AMST Live Conference
ประกาศสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๕
ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหารตำรวจ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๔ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 63
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564
8-9 ตุลาคม 2563 งานสัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ครั้งที่ 17
งานกีฬา แพทย์สี่เหล่าประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการเเละประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 62
ประกาศสมาคมฯ ทุนอุดหนุการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมาชิก ข้าราชการหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า และผู้สนใจร่วมฟัง การบรรยายพิเศษการประชุมภาควิชาการ โครงการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 62
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ปี 2562
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ ของ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขัน กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงานสายแพทย์สี่เหล่า ร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า
ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2560
กำหนดจัดประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ทหาร แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๕๐ ณ สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง "การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารตำรวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ"
วารสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เล่มที่ ๑/๒๕๖๐ ฉบับพิเศษ
กำหนดการประชุมวิชากา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ ๕๙
วารสารและเอกสารสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49 วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ประเทศเวียดนามใต้
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 58 1/2559
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 57
ประชุมวิชาการร่วมสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 49
การประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจาปี 58
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2557
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๖
ขอยกเลิกการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2557 แก่ประชาชนชาวไทย
กีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2556
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
วางพวงมาลา วันคล้ายวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พ.ย. ๕๖
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ
งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเกษียณอายุราชการ
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดสร้างรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๖
ICMM Pan Asia Pacific Seminar(CBRN)‏
จัดการแสดงดนตรีไทย พรรณาประกอบการบรรยายพุทธประวัติครั้งที่ 8
จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก The Princess Galyani Vadhana Concert at Phya Thai Palace
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 55
ผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศ
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2555
อาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ขอเรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่สมาชิกสมาคมฯ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่สายแพทย์ที่ได้รับพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น
วันมหิดล 24 ก.ย. 2555
2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๕
The 5th Princess Galyani Vadhana Concert ?A French Evening at Phya Thai Palace?
ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี 26 เมษายน 2555
ขอความร่วมมือ ปชส. งานประชุมแพทย์ทหารภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 22
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 54
สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2555
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ท่านปลัดกระทรวงกลาโหม
บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ขอเชิญสมาชิกร่วมดูงาน เส้นทางสายไหม ในเอเชียกลาง ณ อุซเบกิสถาน
ภาพกิจกรรมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๔
ถึงเวลาสร้างเครือข่าย รพ.ไทย
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 53
ภาพกิจกรรมกอล์ฟการกุศล 14 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๓ รพ.พยาบาลตำรวจ ๒๕?กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
ภาพกิจกรรมมอบเข็มใบประกาศสมาชิกกิตติมศักดิ์
กำหนดการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553 ระหว่าง วันที่ 12- 26 ม.ค.54 (ปรับปรุง เมื่อ?4 ม.ค.54)
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมแพทย์ทหารฯ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ วินเทจ คลับ กรุงเทพฯ
ภาพสัมมนาวิชาการ ผู้บริหารสี่เหล่า เรื่อง ?การตรวจร่างกายประจำปี: มาตรฐานและรูปแบบสำหรับทหาร ตำรวจ? วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๓
วารสารและเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 52
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 52
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๒
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๕๒
การแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2552
ภาพกิจกรรม ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า เรื่อง
ภาพกิจกรมม การสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ทหารสี่เหล่า "ตามทัน PMQA เพื่อยกระดับองค์กร"
หัวใจแพทย์ทหาร พลโท สืบพงษ์ สังขะรมย์ (นอกราชการ)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาวิชาการ ?PMQA ปีหน้าไล่ล่าคุณ? ณ ภูหินสวย รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ เทิดพระเกียรติเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมงานสังสรรค์สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2549
วารสาร การประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ 39
ผังการจัดการสารสนเทศ พทท.49
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง แสดงความยินดี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่41
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
ขอเชิญสมาชิกร่วมประชาพิจารณาร่างเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแพทย์ทหาร
วารสารประชุมใหญ่สามัญรประจำปี ครั้งที่ 40
โครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 56
พิธีมอบรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ครั้งที่ ๔๘


สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส. ๒๕๕๖
โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
โครงการจัดการประกวดการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ๑๐-๒๕ ก.ย.๕๔
ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรมกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2553
แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจโครงการคนดีศรีแพทย์ทหาร
ภาพกิจกรม เลี้ยงแสดงความยินดี 4 พ.ย.53
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายประจำปี
สิทธิประโยชน์ของการตรวจร่างกายประจำปีที่พึงได้รับจากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Health CheckUp นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม
งานประชุมใหญ่ สมาคมแพทย์ทหารฯ
50 ปีสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
อาศิรพาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
รายงานการประชุมวิสามัญ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2550
แต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุมสัมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ปี 2550
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬาแพทย์สี่เหล่า ประจำปี 2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2540
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
กฎอัยการศึก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
รัฐธรรมนูญ2549 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ
ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสถิตในหทัยราษฏร์
 ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
           Untitled Document
ประชุมวิชาการสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
          

๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔๒
เรียน สมาชิกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพกิจกรรม การสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่  ครั้งที่ 42
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในวันที่ี่ 20  25 ตุลาคม 2552

   
  วารสารสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดวารสารชุดที่ 1 คณะทำงานจัดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่ ครั้งที่ 42
ดาวน์โหลดวารสารชุดที่ 2 ภาพกิจกรรมและแผนที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดวารสารชุดที่ 3 รายละเอียดประกอบการเดินทาง กรุงเทพฯ-มุกดาหาร-สปป.ลาว-เวียดนาม
ดาวน์โหลดวารสารชุดที่ 4 รายละเอียดประกอบการเดินทาง มุกดาหาร-สหวันนะเขต-ดานัง 1
ดาวน์โหลดวารสารชุดที่ 5 รายละเอียดประกอบการเดินทาง มุกดาหาร-สหวันนะเขต-ดานัง 2
ดาวน์โหลดวารสารชุดที่ 6 ผู้สนับสนุน
 

รายละเอียดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่  ครั้งที่ 42
สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 20  25 ตุลาคม 2552

   
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552              กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 640 กม.
21.00

พร้อม/ตรวจสอบ/บรรทุกสัมภาระณ ลานหน้าอาคารเรียน วพม. (9 คัน วพม. 1 คัน สัตหีบ)

22.00 ออกเดินโดยรถโค้ชปรับอากาศ วพม.- ปธ.-อย.-สบ.-นม. : 260 กม. # ราชวิถี-ดินแดง-โทลล์เวย์-31-1-2
01.15

พักเข้าห้องน้ำ ปตท. .....   เลี่ยงเมือง นม. (คันสัตหีบมาสมทบ)

02.00

เดินทางต่อ นม.-โนนแดง-บ้านไผ่-บรบือ-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-กุดชุม-เลิงนกทา-นิคมคำสร้อย-มุกดาหาร : 460 กม. # 2-23-202--2169-212 

   

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552           มุกดาหาร-พระธาตุพนม 50 กม. X 2

07.00 ถึง จ.มุกดาหาร Check in โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเต็ล  4          (เข้าได้ก่อน~ 120 ห้อง)
08.00 อาหารเช้า ณ ห้องอาหารลานมุจรินทร์ ชั้น 3
10.00

ขึ้นรถออกเดินทางไปชมเมืองมุกดาหาร  ชมทัศนียภาพรอบเมืองและสองฝั่งโขง นมัสการ
พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร    ณ หอแก้วเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  (แบ่งเป็น 2 สาย 4X2 คัน)

11.00

แวะเที่ยวตลาดอินโดจีน

11.45 เดินทางกลับ
12.00 อาหารกลางวัน ณ ห้องภูไท ชั้นล่าง (จัดโต๊ะ 8 ตามสีหมวก)
13.00 สมาชิก ลงทะเบียน ณ ห้องดุสิตา  ชั้น 2 (150 คน)
13.20


พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
- ประธานกรรมการวิทยาการกล่าวรายงาน
- นายกสมาคมฯ กล่าวเปิด

 

พิธีรับมอบเงิน/อุปกรณ์กีฬา/ตู้ยาพร้อมเวชภัณฑ์แก่ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่มุกดาหาร (10000 บาท)

 • เลขาธิการกล่าวรายงาน


 • นายกสมาคมฯ มอบทุนทรัพย์/สิ่งอุปกรณ์ให้ผู้แทนโรงเรียน/หน่วยในพื้นที่
  1.  รร.ตชด.234
  2. รร.โสตศึกษามุกดาหาร (นายชาตรี  ประดุจชล ผอ.รร.)
  3. รร.มุกดาวิทยานุกูล (นายสุพจน์  เขตอนันต์  รอง ผอ.รร.)
  4. นรข. (รวม 2 สถานีเรือ)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหรือผู้แทน  กล่าวต้อนรับและขอบคุณ
 • ถ่ายภาพร่วมกัน
14.00 พักอาหารว่างเครื่องดื่ม (150 คน)
14.15
บรรยายสรุปสภาพเศรษฐกิจ สังคม การค้า การท่องเที่ยวและความมั่นคง จังหวัดมุกดาหาร

 • มุกดาหารในมุมมองของหอการค้า มุกดาหาร :ประธานหอการค้า นายชัยยุทธ  ลิ้มวัฒนา
 • แม่โขงสายน้ำแห่งมิตรภาพวันนี้ : หน.สถานีเรือมุกดาหาร ร.อ.กรภัทร   ศรีพิพัฒน์  ร.น.
15.15เสนอผลงานทางวิชาการแพทย์สี่เหล่า (เหล่าละ 15 นาที รวมตอบข้อซักถาม)

 • พบ. : การแยกเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนซัยท์อย่างง่ายโดยวิธีการปั่นแยกด้วยเปอร์คอล พ.ท.หญิง ขวัญใจ วิพุทธิกุล สวพท.
 • พร. อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อกระดูกโครงร่างในกำลังพลเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ร.อ.อติพงษ์  สุจิรัตน์ ร.น.
 • พอ. โครงการฟันดีมีสุข  น.อ.หญิง รัตนาพร   ตีระวัฒนานนท์
 • พต. นวัตกรรมใหม่ในการตรวจยาเสพติดในชีววัตถุ พ.ต.ท.ญ.ธีรินทร์  สินไชย
16.15 ปิดการประชุมวิชาการ
13.30

ผู้ติดตาม City Tour ออกเดินทางไป อ.ธาตุพนม นครพนม (~ 6 คัน)

14.30 นมัสการพระธาตุพนม
15.30 ออกเดินทางกลับมุกดาหาร
16.30 ถึงโรงแรม ผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย
17.45 ออกเดินทาง (10 คัน)
18.00 Welcome Reception & Farewell Party  หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร
20.00 พักผ่อน
   
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552       มุกดาหาร - สะหวันนะเขต – ดานัง   510 กม.
05.30


อาหารเช้า ณ ห้องอาหารลานมุจรินทร์ ชั้น 3 , Check out /ฝากของ(ถ้ามี) ,ย้ายสัมภาระเปลี่ยนรถ(10 คัน)
กระเป๋าใหญ่ใช้รถคอนเทนเนอร์รวม

06.30

ออกเดินทางไป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2

06.45 ผ่านพิธีการออก/เข้าเมือง ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2
08.00 ออกเดินทางตาม เส้นทางหมายเลข 9 สู่แขวงสะหวันนะเขต
08.30 แวะนมัสการพระธาตุอิงฮัง หลัก 12+3 กม. (สตรีต้องนุ่งผ้าซิ่น ห้ามกางเกงขาสั้น)
09.00 ออกเดินทางต่อ คันทะบุรี/ไกสอนพรมวิหาร-อุทุมพอน-อาดสะพังทอง-พิณ 150 กม.
12.00 อาหารกลางวัน ณ ร้านดอกแก้ว(5) ร้านแฟนต้า(5)  ที่เมืองพิณ สปป.ลาว
13.00 ออกเดินทางต่อ พิณ-เซโปน-แดนสะหวัน  100 กม.
14.00 ผ่านพิธีการออก/เข้าเมือง ด่านลาวบาว    (แจกผ้าเย็น Thermo scan)
15.00

ออกเดินทางต่อ  ผ่านเมืองดองฮา สู่เมืองดานัง 260 กม.พักเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันก่อนเข้าเมืองเว้(-30 กม.)

15.45 ออกเดินทางต่อ
19.00 อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Pho Bien (Sea food)  เมืองดานัง
20.00 Check in  โรงแรม Hoang Anh Gia Lai   5   ดาว
   
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552  ดานัง - ฮอยอัน – เว้      
06.00 อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ชั้น 2 , Check out  , ย้ายสัมภาระ
07.00 ออกเดินทางต่อ 30 กม.
08.00 ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน (ศาลเจ้าจั่วฟุกเกี๋ยน,สะพานญี่ปุ่น,บ้านเลขที่ 101,Shopping) แบ่งเป็น 2 สาย
10.00 ออกเดินทางกลับ
10.25

แวะชมการผลิตและแกะสลักหินอ่อน  Tien Hieu 3 ณ หมู่บ้านภูเขาห้าลูก

11.00 ออกเดินทางต่อผ่านเส้นทางไฮเวินพาส
12.00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thanh Tam (Sea food) เมืองลังโก ริมฝั่งทะเลจีนใต้  
13.00 ออกเดินทางต่อ
15.00 ถึงเมืองเว้ (แบ่งเป็น 2 สาย) ชมวัดเทียนมู่  - ชมพระราชวังหลวงราชวงศ์เหงียน
16.30 ออกเดินทางต่อ
17.00 Shopping  ที่ ตลาดดงบา ย่านการค้าใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองเว้
18.00 ออกเดินทางต่อ
18.30 Check in โรงแรม  Huong Giang Hotel (1-5) Century Riverside Hotel(6-10)  4 ดาว
1920 ออกเดินทางต่อ
1930

อาหารเย็นพร้อมการแสดงพื้นบ้านและแฟชั่นโชว์   ณ Festival Tourist Service Center เมืองเว้ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำหอม เรือมังกร สะพานเปลี่ยนสี

2130 พักผ่อนตามอัธยาศัย 
   

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552      เว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร กรุงเทพ    330 + 720 กม.

06.00 อาหารเช้า   ณ ห้องอาหาร ชั้นล่าง , Check out  , ย้ายสัมภาระ
07.00 ออกเดินทางกลับ 150 กม.
10.00

ผ่านพิธีการออก/เข้าเมือง ด่านลาวบาว
Shopping VN Duty free , Cong Ty Thien Nien Ky Millennium Duty Free/Hyper Mart  

12.00  อาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร Nha hang  เมืองแดนสะหวัน สปป.ลาว, Shopping  LAO PDR. ต่อ
13.00 ออกเดินทางต่อ 100  กม.
14.30 พักเข้าห้องน้ำ ปั๊มน้ำมันเมืองพิณ
15.15 ออกเดินทางต่อ 250  กม.
18.00 Shopping  LAO PDR. สะหวันนะเขต  
18.30 ผ่านพิธีการออก/เข้าเมือง ด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 2
18.45 ออกเดินทางกลับมุกดาหาร
19.00 พักอาบน้ำ (50 ห้อง) ณโรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเต็ล ,รับของที่ฝากไว้(ถ้ามี) ,ย้ายสัมภาระเปลี่ยนรถ
20.00 อาหารเย็น  ณ ห้องภูไท ชั้นล่าง
21.00

ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร มุกดาหาร-เลิงนกทา-กุดชุม-ยโสธร-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-บรบือ- บ้านไผ่-นม. : 460 กม. # 212-2169-202-23-2

   

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552       นครราชสีมา-กรุงเทพมหานคร 260 กม.

01.00 พักเข้าห้องน้ำ ปตท.เลี่ยงเมือง นม.
01.45

ออกเดินทางต่อ นม.-สบ.-อย.-ด่านบางปะอิน-ปธ.-กทม. : 260 กม. # 2-1-31-ทางพิเศษอุดรรัถยา-ศรีรัช-คลองประปา-พระราม 6-ราชวิถี

05.00 เดินทางถึง วพม. โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
   
  Download>>>>รายละเอียดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่  ครั้งที่ 42
   

ปีหน้าฟ้าใหม่ตำรวจไทยเป็นแกนนำไฟล์เอกสารแนบ
พิมพ์หน้านี้ | ส่งหาเพื่อน
จำนวนผู้อ่าน  2588  ครั้ง
 
Copyright The Association of Military Surgeons of Thailand. All Rights Reserved. 2004-2008.